INICJATYWA OBYWATELSKA

lokalizacji

Zalewu Krośnieńskiego (Lubuskiego)

 

                                                                                                                                                                                                                              Maj 2011 r.

 Wstęp

 

W opracowaniu tym proponuję rozwiązanie szeregu problemów nękających mieszkańców miasta Krosno Odrzańskie i jego okolic. Rozwiązaniem tym może być budowa zbiornika wodnego w pradolinie Odry, powyżej ujścia rzeki Bóbr.

 

 

Parametry zbiornika wodnego:

 • rzędna lustra wody ~ 42,5 m npm,
 • powierzchnia lustra wody ~ 30,0 km2,
 • powierzchnia rozlewisk ~ 8,0 km2,
 • długość lustra wody ~ 13,5 km,
 • objętość wody ~ 50,0 mln m3,
 • głębokość maksymalna ~ 6,0 m,
 • głębokość średnia ~ 1,7 m.

Proponowana koncepcja uwzględnia:

 • likwidację bezrobocia w powiecie krośnieńskim,
 • całkowite zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta,
 • możliwość regulowania wysokością fali powodziowej na Odrze poniżej zalewu,
 • stworzenie warunków pozwalających na rewitalizację „Starego Miasta”,
 • przełamanie występującego zapóźnienia cywilizacyjnego,
 • radykalną poprawę atrakcyjności turystycznej regionu,
 • intensyfikację turystycznych kontaktów z rejonem Berlina,
 • intensyfikację ruchu turystycznego na Odrze, poprzez wzrost żeglowności na środkowym odcinku Odry,
 • wzmożony rozwój gospodarczy regionu, w tym budownictwa mieszkaniowego jako bazy turystycznej hotelowej i gastronomicznej,
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości,
 • poprawę warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie średnich zarobków,
 • docelowe utworzenie kilkunastu tysięcy miejsc pracy,
 • alternatywne źródło dochodów mieszkańców po zlikwidowaniu jednostek wojskowych,
 • alternatywne źródło dochodów dla mieszkańców wsi, żyjących z rolnictwa,
 • szansa stałego powrotu dla emigrantów,
 • przywrócenie miejsc lęgowych dla dzikiego ptactwa na rozlewiskach Odry,
 • poprawa warunków klimatycznych,
 • przywrócenie warunków przyrodniczych dla odpoczynku ptactwa wędrownego,
 • przywrócenie warunków korzystnych dla rozmnażania ryb,
 • przyłączenie rozlewisk Odry do Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego,
 • produkcję energii elektrycznej o dużej mocy ze źródła odnawialnego,
 • produkcję energii cieplnej ze źródła geotermalnego,
 • zgodność z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL),
 • zgodność ze Strategią modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego „Program dla Odry – 2006”.

 

Powodzenie realizacji tego przedsięwzięcia uzależnione jest od:

 • badań geologicznych potwierdzających możliwość budowy zapory wodnej,

 • korzystnej analizy wpływu budowy zalewu na środowisko naturalne,

 • klasy czystości wody w projektowanym zbiorniku wodnym,

 • przychylności dla projektu ze strony Woj. Urzędu Konserwacji Zabytków,

 • budowy obwodnicy miasta, ujętej we wcześniejszym moim opracowaniu,

 • akceptacji dla projektu ze strony mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej,

 • włączenia projektu do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,

 • pozyskania dla projektu środków finansowych z Unii Europejskiej,

 • sprawnej realizacji projektu.

Atrakcyjność zbiornika wodnego, czyli jego użyteczność, zależna jest od:

 • klasy czystości wody,

 • głębokości lustra wody,

 • dostępności linii brzegowej,

 • niepowtarzalności kompleksu wodnego.

Na dzień dzisiejszy kąpiel w Odrze jest zabroniona. Zalew Krośnieński (Lubuski) może zostać wybudowany najwcześniej za 20 lat. Klasa czystości wody w Odrze ulega systematycznej poprawie i jest to zjawisko trwałe. Jestem przekonany, że czysta woda w zalewie pozwoli na uruchomienie ogromnej ilości miejsc do plażowania i kąpieli.

Przy założeniu piętrzenia na poziomie 42,5 m npm, głębokość zbiornika wyniesie:

od rzeki Bóbr do „Starego Miasta”

strefa aktywności

5,0 – 1,0 m

od „Starego Miasta” do wyspy „Gostchorze”

strefa aktywności

2,5 – 2,0 m

od wyspy „Gostchorze” do rozlewisk Odry

strefa ciszy

2,0 – 0,0 m

Jest to optymalna głębokość zalewu, niezbędna do funkcjonowania statków spacerowych, łodzi żaglowych i motorowych.

O dostępności linii brzegowej zalewu dla różnych jego użytkowników zdecyduje:

 • budowa nabrzeży portowych dla statków spacerowych,

 • budowa przystani portowych dla łodzi żaglowych,

 • budowa nabrzeża spacerowego na terenach zurbanizowanych,

 • budowa przystani dla łodzi motorowych,

 • budowa przystani dla kajaków i rowerów wodnych,

 • budowa kąpielisk ogólnie dostępnych dla turystów,

 • budowa kąpielisk na gruntach prywatnych,

 • budowa turystycznej wioski rybackiej „Raduszec Stary”

Zalew Krośnieński (Lubuski) stanowiłby największy zbiornik wodny na terenie południowo-zachodniej Polski (powierzchnia – 3.000 ha), dostępny dla żeglugi rzecznej.

Budowa ujęć dostępnych pod ziemią wód termalnych (solankowych) może podnieść atrakcyjność kompleksu turystycznego i dostarczyć energię cieplną dla miasta. Krośnieńskie solanki mogą mieć zastosowanie w leczniczych i rehabilitacyjnych basenach kąpielowych. Odkryty basen solankowy stanowiłby uzupełnienie oferty dla wczasowiczów.

 

 

Opis Zalewu Krośnieńskiego (Lubuskiego).

 

 

Elementami składowymi zalewu byłyby:

 

1. zbiornik wodny o powierzchni lustra wody ~ 3.000 ha
2. rozlewiska Odry powyżej Radnicy ~ 800 ha
3. zespół urbanistyczny „Stare Miasto” ~ 44 ha
4. wyspa Gostchorze ~ 11 ha
5. przystań jachtów i łodzi Raduszec Stary ~ 0,2 km
6. przystań jachtów i łodzi „Kolonia Gostchorze” ~ 0,2 km
7. przystań łodzi motorowych Połupin ~ 0,2 km
8. przystań kajaków i rowerów wodnych Szczawno
9. przystań kajaków i rowerów wodnych Ciemnice
10. nabrzeże „Stare Miasto” ~ 3,5 km
11. nabrzeże portowe wzdłuż ul. Chrobrego ~ 1,1 km
12. nabrzeże portowe wzdłuż ul. Świerczewskiego ~ 1,3 km
13. nabrzeże portowe przy ul. Wiejskiej ~ 0,4 km
14. nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Gubińskiej ~ 0,5 km
15. nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Boh. Wojska Polskiego ~ 2,2 km
16. nabrzeże wypoczynkowe Chyże ~ 1,0 km
17. nabrzeże wypoczynkowe Marcinowice ~ 0,6 km
18. nabrzeże wypoczynkowe Stary Raduszec ~ 1,8 km
19. nabrzeże wypoczynkowe Połupin ~ 1,5 km
20. nabrzeże portowe Gostchorze ~ 0,5 km
21. nabrzeże portowe Radnica ~ 1,0 km
22. nabrzeże portowe Dychów ~ 0,1 km
23. nasyp kolejowy o długości całkowitej ~ 8,0 km
24. nasyp drogowy o długości całkowitej ~ 2,0 km
25. wał przeciwpowodziowy powyżej elektrowni wodnej ~ 3,3 km
26. wał przeciwpowodziowy poniżej elektrowni wodnej ~ 5,0 km
27. wał przeciwpowodziowy dla Raduszca Starego ~ 2,8 km
28. umocnienie nabrzeża skarpy Gostchorza ~ 6,0 km
29. koryto rzeki poniżej elektrowni wodnej ~ 5,0 km
30. jaz piętrzący o długości ~ 500 m
31. elektrownia wodna o mocy zainstalowanej ~ 10 MW
32. śluza komunikacji wodnej na Odrze o wys. ~ 5,0 m
33. przepławka na Odrze o strumieniu wody ~ 3,0 m3/sek
34. śluza przy elektrowni wodnej „Raduszec Stary” o wys. ~ 5,0 m
35. przepławka na Bobrze ~ 0,5 m3/sek

 

 

W skład kompleksu turystycznego należy włączyć zbiornik elektrowni wodnej „Raduszec Stary”, poprzez wybudowanie śluzy wodnej przy jazie piętrzącym.

 • powierzchnia lustra wody – 190 ha,
 • długość zbiornika – 5,0 km,
 • objętość wody – 4,7 mln m3.

 

Ad. 1 Zbiornik wodny.

Poziom lustra wody 42,5 m npm zabezpieczy przestrzeń niezbędną do korzystania z żaglówek w strefie aktywności zalewu, podczas sezonu żeglarskiego. W miesiącach od listopada do kwietnia proponuję obniżyć poziom o 0,5 m, dla poprawy warunków gruntowo wodnych na „Starym Mieście”.

Zagrożeniem dla czystości wody w zalewie jest dawne wysypisko śmieci o powierzchni 4,0 ha, usytuowane za stadionem sportowym. Nabrzeże na tym odcinku wymaga zabezpieczenia przed uwalnianiem toksycznych związków.

Ad. 3 Zespół urbanistyczny – „Stare Miasto”.

Długość linii brzegowej ~ 3,5 km. Powierzchnia ~ 44 ha. Dawne śmietnisko ~ 4 ha.

Ulice dolnego miasta systematycznie zalewane podczas powodzi należy podnieść do poziomu 43,5 m npm i pokryć kostką brukową granitową. Instalacja kanalizacyjna ogólnospławna powinna być wykonana z rur ciśnieniowych (dla zabezpieczenia przed napływem wody powodziowej) i doprowadzona do istniejących stacji pomp dla ścieków. Największy problem stanowią budynki położone niżej i systematycznie zalewane przez powódź. Drugi ważny problem to zabezpieczenie budynków istniejących przed wilgocią.

Most na Odrze wymagałby podniesienia o ~ 1,5 m dla zapewnienia żeglugi na Odrze.

Ad. 5 Przystań jachtów i łodzi – Raduszec Stary.

Stare koryto Bobru (dawna żwirownia) to naturalny głęboki kanał, który dochodzi do zabudowań Starego Raduszca, tworząc zatokę odpowiednią do budowy przystani dla jachtów i łodzi motorowych.

Ad. 6 Przystań jachtów i łodzi – Kolonia Gostchorze.

Zatoka „Kolonia Gostchorze” o powierzchni ~ 30 ha to doskonałe miejsce dla lokalizacji przystani jachtów i łodzi motorowych z uwagi na bliskość potencjalnego ekskluzywnego osiedla apartamentowców.

Ad. 7 Przystań łodzi motorowych – Połupin .

Wieś Połupin pozostaje odcięta od zalewu za sprawą nasypu kolejowego. Przy podwyższeniu torów o 1,0 m, można zbudować mostek kolejowy pozwalający na komunikację łodzi w kierunku Odry. Teren przystani wymaga podwyższenia do poziomu 43,0 m npm oraz umocnienia nabrzeża kostką brukową granitową.

Ad. 8 Przystań kajaków i rowerów wodnych – Szczawno .

Przystań „Szczawno” powstałaby na terenie płytkich rozlewisk w „strefie ciszy”, czyli strefie przeznaczonej dla dzikiego ptactwa. Dopuszczone do pływania byłyby rowery wodne, kajaki i łodzie płaskodenne bez napędu spalinowego. Miejsce atrakcyjne dla wędkarzy. Wokół przystani istniałyby naturalne miejsca do plażowania i kąpieli. Zalecana jest budowa drogi dojazdowej, parkingu i promenady z kostki brukowej granitowej.

Ad. 9 Przystań kajaków i rowerów wodnych – Ciemnice .

Podobnie jak przystań „Szczawno”.

Ad. 10 Nabrzeże – „Stare Miasto” .

Nabrzeże wokół „Starego Miasta” wynosi ~ 3,5 km. Proponowana rzędna 43,0 m npm.

Otoczenie całego miasta murem przeciwpowodziowym (rysunek nr 3) zabezpieczy starówkę przed nękającymi powodziami. Promenada szerokości 10 m, wzdłuż całego nabrzeża podniesie atrakcyjność kompleksu wypoczynkowego.

Ad. 11 Nabrzeże portowe wzdłuż ul. Chrobrego .

Długość nabrzeża 1,1 km. Przekrój nabrzeża wg rysunku 4. Należy przywrócić zniszczony zabytkowy charakter ulicy, łącznie z ponownym nasadzeniem alei lipowej. Obwodnica po wybudowaniu powinna przejąć 80 % ruchu drogowego, w tym cały tranzytowy, który przebiega obecnie przez ulicę Chrobrego. Zabytkowe wille powróciłyby do pełnienia pierwotnej funkcji. Nabrzeże mogłoby stanowić przystań dla dużych statków spacerowych, barek mieszkalnych oraz restauracji na wodzie.

Ad. 12 Nabrzeże portowe wzdłuż ul. Świerczewskiego .

Długość nabrzeża 1,3 km. Przekrój nabrzeża wg rysunku 4. Należy przywrócić zniszczony zabytkowy charakter ulicy. Nabrzeże to przyczyniłoby się do rewitalizacji ulic WOP i Kościelnej, przyległych do portu. Ulica Jaskółcza stanowi atrakcyjny zakątek miasta o powierzchni ~ 40 ha. Malowniczo ukształtowane zbocza mogą pomieścić osiedle ~ 400 domków jednorodzinnych.

Ad. 13 Nabrzeże portowe przy ul. Wiejskiej.

Obecny port rzeczny do przeładunku towarów powinien nadal pełnić swoją funkcję z uwagi na dobrą komunikację do budowanej strefy przemysłowej. Proponowana rzędna nabrzeża 43,0 m npm. Długość nabrzeża 0,4 km.

Ad. 14 Nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Gubińskiej.

Długość nabrzeża 0,5 km. Teren wymaga podwyższenia do poziomu 43,0 m npm oraz umocnienia nabrzeża kostką brukową granitową.

Ad. 15 Nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Boh. Wojska Polskiego.

Długość całkowita nabrzeża 2,2 km, liczona po obu stronach ulicy. Teren wymaga podwyższenia do poziomu 43,0 m npm oraz umocnienia nabrzeża kostką brukową granitową.

Ad. 16 Nabrzeże wypoczynkowe – Chyże .

Długość nabrzeża 1,0 km. Teren atrakcyjny pod budownictwo mieszkaniowe o pow. ~ 80 ha. Miejsce dla ~800 domków jednorodzinnych. Szerokość ulicy 6,0 m + nabrzeże spacerowe 6,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej.

 

Ad. 17 Nabrzeże wypoczynkowe – Marcinowice.

Ulica „Nadrzeczna” jest systematycznie zalewana i wymaga podniesienia do rzędnej 43,5 m npm. Szerokość ulicy 6,0 m + nabrzeże spacerowe 6,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej. Długość nabrzeża 0,6 km. Teren atrakcyjny pod budownictwo mieszkaniowe.

Ad. 18 Nabrzeże wypoczynkowe – Stary Raduszec.

Długość linii brzegowej 1,8 km. Rzędna nabrzeża 43,0 m npm. Powierzchnia ~ 30 ha. Podniesienie ulic do poziomu nabrzeża oraz wybrukowanie ich kostką granitową. Budowa układu kanałów wodnych wewnątrz wioski dla zapewnienia dostępu łódką do zabudowań. Raduszec Stary pełniłby funkcję wioski turystycznej o charakterze rybackim. Dawne koryto Bobru przyległe do zabudowań można wykorzystać do budowy przystani dla jachtów.

Ad. 19 Nabrzeże wypoczynkowe – Połupin.

Nabrzeże o długości 1,5 km, stanowiłoby jednocześnie promenadę spacerową dla całego osiedla, mieszczącego ~ 2500 domków jednorodzinnych wolnostojących.

Teren widokowy, atrakcyjny pod budownictwo mieszkaniowe o pow. ~ 300 ha.

Ad. 20 Nabrzeże portowe – Gostchorze.

Nabrzeże portowe o długości 0,5 km, stanowiłoby jednocześnie promenadę spacerową dla całego osiedla, mieszczącego ~ 2000 domków jednorodzinnych wolnostojących. Teren atrakcyjny pod budownictwo mieszkaniowe o pow. ~ 250 ha. W sąsiedztwie zatoki „Kolonia Gostchorze” wskazana jest budowa apartamentowców.

Ad. 21 Nabrzeże portowe – Radnica.

Nabrzeże portowe o długości 1,0 km, utwardzone kostką granitową stanowiłoby jednocześnie promenadę spacerową dla mieszkańców Radnicy.

Ad. 22 Nabrzeże portowe – Dychów.

W przypadku budowy śluzy na Bobrze, zasadna będzie budowa małego nabrzeża dla statków spacerowych w Dychowie

Ad. 23 Nasyp kolejowy.

Długość nasypu razem ~ 8,0 km. Rzędna torów kolejowych 44,3 m npm. Proponuję obłożenie płaszczyzn bocznych nasypu, warstwą kamienia łamanego hydrotechnicznego. Grubości warstwy 1,0 m. Podwyższenie korony nasypu warstwą tłucznia kolejowego o 1,0 m.

Poważny problem stanowi hałas emitowany od pociągów towarowych do otoczenia. W strefie ciszy powstałaby konieczność budowy ekranu akustycznego od strony zalewu, na długości 5,0 km.

Ad. 24 Nasyp drogowy.

Długość nasypu ~ 2,0 km. Proponuję obłożenie płaszczyzn bocznych nasypu, warstwą kamienia łamanego hydrotechnicznego. Grubość warstwy 1,0 m. Podwyższenie korony nasypu warstwą tłucznia drogowego o 1,0 m.

Ad. 25 Wał przeciwpowodziowy powyżej elektrowni.

Długość nasypu istniejącego ~ 3,3 km. Obecnie rzędna korony wału 44,3 m npm.

Modernizacja budowli w związku ze zmianą przeznaczenia hydrotechnicznego z uwzględnieniem melioracji pól przyległych do wału. Uszczelnienie płaszczyzny przyległej do lustra wody oraz obłożenie jej warstwą kamienia łamanego hydrotechnicznego o grubości 0,3 m.

Ad. 26 Wał przeciwpowodziowy poniżej elektrowni.

Wymaga remontu.

Ad. 27 Wał przeciwpowodziowy dla Raduszca Starego.

Długość całkowita istniejącego nasypu ~ 2,8 km. Na odcinku 1,4 km od ujścia rzeki Bóbr obłożenie obustronne płaszczyzn bocznych nasypu warstwą kamienia łamanego hydrotechnicznego o grubości 0,3 m. Na odcinku 1,4 km od elektrowni „Raduszec Stary” uszczelnienie płaszczyzny przyległej do lustra wody oraz obłożenie jej warstwą kamienia łamanego hydrotechnicznego o grubości 0,3 m. Umocnienie korony wału kostką brukową granitową na długości 2,8 km, z przeznaczeniem jako promenada spacerowa.

Ad.28 Umocnienie nabrzeża skarpy Gostchorza.

Długość całkowita nabrzeża ~ 6,0 km. Obłożenie warstwą kamienia łamanego hydrotechnicznego o grubości 0,3 m. Szerokość warstwy 6,0 m.

Ad. 29 Koryto rzeki poniżej elektrowni.

Pogłębienie koryta rzeki na długości 5,0 km poniżej elektrowni jest konieczne dla uzyskania maksymalnej wysokości piętrzenia wody.

Ad. 30 Jaz piętrzący.

Długość jazu ~ 500 m. Wysokość piętrzenia 5,0 m.

Konstrukcja jazu piętrzącego musi zapewnić swobodny przepływ wód powodziowych.

Negatywna strona użytkowania zalewu, to konieczność zrzutu wody przed nadchodzącą powodzią. Ukształtowanie nabrzeża portowego oraz przystani dla jachtów i łodzi musi zapewnić bezpieczeństwo dla jednostek pływających w czasie powodzi.

 

 

 

Ad. 31 Elektrownia wodna.

 

Do obliczeń przyjęto:

 

 • średni przepływ Odry dla punktu pomiarowego Połęcko Q ~ 250 m3/sek,
 • maksymalna wysokość piętrzenia wody H ~ 5,0 m,
 • sprawność turbozespołów η ~ 0,8,

 

Moc zainstalowana elektrowni wodnej

 

P = 9,81 x Q x H x η [kW]

 

P = 9,81 x 250 x 5,0 x 0,8 = 9.810 kW ~ 10.000 kW

 

Przyjęto do dalszych obliczeń ~10.000 kW = 10 MW

 

Moc zainstalowana proponowanej elektrowni wodnej – 10 MW.

 

Prognozowana roczna produkcja energii elektrycznej:

 

Przyjęto ~ 40.000.000 kWh

 

 

Ad. 32 Śluza komunikacji wodnej na Odrze.

Śluza umieszczona w korycie rzeki Odry. Wysokość piętrzenia 5,0 m.

Ad. 33 Przepławka na Odrze.

Dla zapewnienia swobodnego przemieszczania się ryb przez przeszkodę konieczne będzie wybudowanie przepławki o przepływie biologicznym wody 2 – 3 m3/sek.

Ad. 34 Śluza przy elektrowni wodnej „Raduszec Stary”.

Budowa małej śluzy przy elektrowni „Raduszec Stary”, pozwoli na powiększenie kompleksu wodnego o 190 ha zalewu oraz włączy Dychów do atrakcji turystycznych oglądanych z małych statków spacerowych.

Ad. 35 Przepławka na Bobrze .

W czasie budowy kompleksu energetycznego „Dychów” pominięto budowę przepławki na Bobrze przy elektrowni „Raduszec Stary”.

Szkody powodowane przez rozerwanie ciągłości rzeki ocenia się tak wysoko, jak zniszczenie różnorodności koryta i warunków przepływu. Oznacza to, że utrata ciągłości jest jedną z dwóch największych klęsk, jakie zdarzyć się mogą rzece. Podjęcie budowy przepławki jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Zestawienie objętości kamienia łamanego hydrotechnicznego

 

Nazwa obiektu długość grubość szerokość objętość(m3)
1 nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Gubińskiej ~ 500 m 0,3 m 4 m 600 m3
2 ul. Boh. Wojska Pol. (przejazd kolejowy-skrzyż.) ~ 800 m 0,3 m 4 m 960 m3
3 droga Krosno Odrz. – Stary Raduszec ~ 400 m 0,3 m 4 + 4 m 960 m3
4 nabrzeże Połupin ~ 2500 m 0,3 m 4 m 3.300 m3
5 nasyp kolejowy o długości całkowitej ~ 8000 m 1,0 m 7 + 7 m 112.000 m3
6 nasyp drogowy o długości całkowitej ~ 2000 m 1,0 m 7 + 7 m 28.000 m3
7 wał przeciwpowodziowy powyżej elektr. wodnej ~ 3300 m 0,3 m 10 m 9.900 m3
8 wał przeciwpowodziowy dla Raduszca Starego ~ 2800 m 0,3 m 7 m 5.880 m3
9 umocnienie nabrzeża skarpy Gostchorza ~ 6000 m 0,3 m 4 m 7.200 m3
Razem 168.500 m3

 

 

 

 

Zestawienie objętości tłucznia kolejowego i drogowego

 

Nazwa obiektu długość grubość szerokość objętość(m3)
1 zespół urbanistyczny „Stare Miasto” ~ 44 ha ~ 50.000
2 zespół urbanistyczny Raduszec Stary ~ 30 ha ~ 20.000
3 nabrzeże portowe przy ul. Wiejskiej ~ 0,4 ha ~ 4.000
4 nasyp kolejowy o długości całkowitej ~ 8000 m 1,0 m 10 m 80.000
5 nasyp drogowy o długości całkowitej ~ 2000 m 1,0 m 10 m 20.000
Razem 174.000 m3

 

 

 

 

Zestawienie objętości kostki brukowej granitowej.

 

Nazwa obiektu długość grubość szerokość objętość(m3)
1 zespół urbanistyczny „Stare Miasto” ~ 7000 m 0,2 m 10 m 14.000 m3
2 zespół urbanistyczny Raduszec Stary ~ 4000 m 0,2 m 10 m 8.000 m3
3 przystań jachtów i łodzi Raduszec Stary ~ 200 m 0,2 m 15 m 600 m3
4 przystań jachtów i łodzi „Kolonia Gostchorze” ~ 200 m 0,2 m 15 m 600 m3
5 przystań łodzi motorowych Połupin ~ 200 m 0,2 m 15 m 600 m3
6 nabrzeże „Stare Miasto” ~ 3500 m 0,2 m 20 m 14.000 m3
7 nabrzeże portowe wzdłuż ul. Chrobrego ~ 1100 m 0,2 m 25 m 5.500 m3
8 nabrzeże portowe wzdłuż ul. Świerczewskiego ~ 1300 m 0,2 m 20 m 5.200 m3
9 nabrzeże portowe przy ul. Wiejskiej ~ 200 m 0,2 m 10 m 400 m3
10 nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Gubińskiej ~ 500 m 0,2 m 5 m 500 m3
11 nabrzeże wypoczynkowe ul. Boh. Wojska Pol. ~ 2200 m 0,2 m 5 m 2.200 m3
12 nabrzeże wypoczynkowe Chyże ~ 1000 m 0,2 m 25 m 5.000 m3
13 nabrzeże wypoczynkowe Marcinowice ~ 600 m 0,2 m 25 m 3.000 m3
14 nabrzeże wypoczynkowe Stary Raduszec ~ 1800 m 0,2 m 10 m 3.600 m3
15 nabrzeże wypoczynkowe Połupin ~ 1500 m 0,2 m 10 m 3.000 m3
16 nabrzeże portowe Gostchorze ~ 500 m 0,2 m 15m 1.500 m3
17 nabrzeże portowe Radnica ~ 1000 m 0,2 m 15 m 3.000 m3
18 nabrzeże portowe Dychów ~ 100 m 0,2 m 15m 300 m3
19 wał przeciwpowodziowy powyżej el. wodnej ~ 3300 m 0,2 m 10 m 6.600 m3
20 wał przeciwpowodziowy dla Raduszca Starego ~ 2800 m 0,2 m 7 m 3.920 m3
21 droga, parking i nabrzeże Szczawno i Ciemnice ~ 3000 m 0,2 m 7 m 4.200 m3
Razem ~85.700 m3

 

 

 

 

Zestawienie objętości masy ziemi do przemieszczenia.

 

Nazwa obiektu pow/długość grubość szerokość objętość(m3)
1 zespół urbanistyczny „Stare Miasto” ~400000 m2 ~ 1,0 m 400.000 m3
2 zespół urbanistyczny Stary Raduszec ~300000 m2 ~ 1,0 m 300.000 m3
3 pogłębienie zatoki „Kolonia Gostchorze” ~150000 m2 ~ 2,0 m 300.000 m3
4 przystań jachtów i łodzi „Kolonia Gostchorze” ~ 200 m 3 m 10 m 6.000 m3
5 przystań łodzi motorowych Połupin ~ 200 m 2 m 10 m 4.000 m3
6 nabrzeże portowe wzdłuż ul. Chrobrego ~ 1100 m 10 m 3 m 33.000 m3
7 nabrzeże portowe wzdłuż ul. Świerczewskiego ~ 1300 m 3 m 5 m 19.500 m3
8 nabrzeże portowe przy ul. Wiejskiej ~ 400 m 3 m 3 m 3.600 m3
9 nabrzeże wypoczynkowe wzdłuż ul. Gubińskiej ~ 500 m 2 m 30 m 30.000 m3
10 nabrzeże wypoczynkowe ul. Boh. Wojska Pol. ~ 2200 m 1 m 30 m 66.000 m3
11 nabrzeże wypoczynkowe Chyże ~ 1000 m 2 m 15 m 33.000 m3
12 nabrzeże wypoczynkowe Marcinowice ~ 600 m 2 m 15 m 18.000 m3
13 nabrzeże wypoczynkowe Połupin ~ 1500 m 2 m 10 m 30.000 m3
14 nabrzeże portowe Gostchorze ~ 500 m 3 m 3 m 4.500 m3
15 nabrzeże portowe Radnica ~ 1000 m 3 m 3 m 9.000 m3
16 nabrzeże portowe Dychów ~ 100 m 3 m 3 m 900 m3
17 pogłębienie koryta rzeki poniżej el. wodnej ~ 5000 m 1 m 150 m 750.000 m3
Razem 2.007.500 m3

2.010.000 m3

 

 

 

Koszt przemieszczenia masy ziemi

 

2.010.000 m3 x 70 zł/m3 = 140.070.000,- zł

 

 

 

 

Zestawienie kosztów zakupu materiałów kamiennych

* Koszt zakupu obejmuje transport do miejsca przeznaczenia.

 

nazwa surowca ilość (m3) ciężar obj. cena jedn. cena zł
1 kamień łamany hydrotechniczny ~ 168.500 2,7 T/m3 70,- zł/T 31.846.500,-
2 tłuczeń kolejowy i drogowy ~ 174.500 2,7 T/m3 70,- zł/T 32.980.500,-
3 kostka brukowa granitowa ~ 85.700 2,7 T/m3 250,- zł/T 57.847.500,-
razem 122.674.500,-

~ 125.000.000,-

 

 

 

 

Zakup materiałów kamiennych, wbudowanie ich oraz przemieszczenie mas ziemi

 

koszt cena zł
1 zakup materiałów kamiennych ~ 125.000.000,-
2 robocizna 100% ~ 125.000.000,-
3 przemieszczenie mas ziemi ~ 140.070.000,-
razem

~ 390.070.000,- zł.

 

Zakup materiałów kamiennych, wbudowanie ich oraz przemieszczenie mas ziemi, stanowi największy koszt budowy zalewu i wyniesie ~ 390.070.000,- zł.

Przewidywany koszt budowy zalewu nie powinien przekroczyć ~ 1.200.000.000,- zł.

 

 

 

Zestawienie potencjalnych osiedli mieszkaniowych.

 

nazwa obiektu powierzchnia ilość domów ilość pokoi/apart.
1 Osiedle „Stare Miasto” 44 ha 600 szt. 3.000 szt
2 Osiedle Gostchorze 250 ha 2.000 szt. 10.000 szt
3 Apartamenty Gostchorze 10 ha 40 szt. 1.000 szt
4 Osiedle Chyże 80 ha 800 szt. 4.000 szt
5 Osiedle Jaskółcza 40 ha 400 szt. 2.000 szt
6 Osiedle Połupin 300 ha 2.500 szt. 12.500 szt
7 Osiedle Stary Raduszec 30 ha 200 szt. 1.000 szt
8 Osiedle Radnica 300 ha 2.500 szt. 12.500 szt
razem 754 ha 9.040 szt 46.000 szt

 

Potencjałem gospodarczym regionu może stać się wybudowanie ~ 9000 domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w otoczeniu zalewu. Baza noclegowa to ~ 46.000 nowych miejsc noclegowych, możliwych do utworzenia i wykorzystania nad zalewem.
Przewidywany okres zwrotu kapitału – 20 lat.
Zakładam budowę 100 nowych domów w skali roku. Rozpoczęcie równoległe z budową zalewu. Okres budowy zalewu 5 lat.

 

 

 

Podatek kwota
VAT od budowy zalewu 244.000.000,- zł
VAT od budowy 2500 domów 250.000.000,- zł
VAT od remontu 1500 domów 100.000.000,- zł
VAT od wodociągów i kanalizacji 20 lat 40.000.000,- zł
VAT od zużytego gazu (ogrzewanie) 20 lat 100.000.000,- zł
VAT od zużytej energii elektr. 20 lat 80.000.000,- zł
VAT od wyprod. energii elektr. 20 lat ~ 30.000.000,- zł
VAT od usług hotelarskich 20 lat ~ 100.000.000,- zł
VAT od usług gastronomicznych 20 lat ~ 50.000.000,- zł
VAT od innych usług turystycznych 20 lat ~ 40.000.000,- zł
VAT od usług telekomunikacyjnych 20 lat ~ 40.000.000,- zł
VAT z handlu 20 lat ~ 250.000.000,- zł
VAT od zużytego paliwa/benzyny 20 lat ~ 250.000.000,- zł
VAT razem ~1.574.000.000,- zł

 

 

 

Przewidywany koszt inwestycji  ~1.200.000.000,- zł.
Kosztami budowy zostanie obciążony Budżet Państwa oraz Budżet Unii Europejskiej. Koszt samorządów lokalnych to wspólna promocja projektu na forum samorządu wojewódzkiego, do momentu ujęcia go w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.
Proszę o poparcie dla mojego projektu. Wierzę w jego realizację.

 

Opracował:
inż. Jerzy Celecki
mieszkaniec Krosna Odrzańskiego