plansza 34<br /><br />

 

1<br /><br />

 

1a<br /><br />

 

2<br /><br />

 

2a<br /><br />

 

3c<br /><br />

 

3d<br /><br />

 

4<br /><br />

 

5<br /><br />

 

6<br /><br />

 

6a<br /><br />

 

7<br /><br />


Film o Krośnie Odrzańskim przed 1945 rokiem.

https://youtu.be/fvXEUeqUUPo

 


8<br /><br />

 

8a<br /><br />

 

8c<br /><br />

 

8d<br /><br />

 

 W jakim kierunku ma pójść odbudowa Starego Miasta ?

Czy ma to być zabudowa mieszkalna, czy też handlowo-usługowo mieszkalna ?

Cena sprzedaży 1 m² działki dla zabudowy mieszkalnej będzie wynosiła ~ 70 zł/m² do 150 zł/m² (średnia 110 zł/m² ).

Cena dla zabudowy handlowo-usługowo-mieszkalnej będzie wynosiła ~ 70 zł/m² do 300 zł/m² (średnia 185 zł/m² ).

Średni przychód dla właściciela gruntów czyli Urzędu Miasta wyniesie:

1 )                         110 zł/m² x  26.000 m² = 2.860.000,- zł

2 )                         185 zł/m² x  26.000 m² = 4.810.000,- zł

Koszt przygotowania inwestycji :

– przywrócenie historycznych nazw ulic na Starówce                                           –                  0,- zł

– przeniesienie pomnika na górne miasto                                                                – 300.000,- zł

– opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na dolne miasto          – 250.000,- zł,

– opracowanie dokumentacji zabudowy historycznej dla dolnego miasta            – 100.000,- zł,

– wykonanie odkrywek ustalających położenie ścian zewnętrznych budynków – 50.000,- zł,

– podział geodezyjny działek budowlanych wg zabudowy historycznej                 – 300.000,- zł,

– przeniesienie gazociągu i magistrali wodociągu pod jezdnię ulicy Marksa   – 1.000.000,- zł

                                                                                                                    RAZEM – 2.000.000,- zł

Zainteresowanie działkami przygotowanymi do sprzedaży będzie duże. Kupujący będą traktowali kupno jako dobrą lokatę kapitału, szczególnie w okresie obecnego nieuchronnego kryzysu. Ważne jest, aby było to prawo własności, a nie użytkowanie wieczyste. Prawo własności jest najmocniejszym prawem i pozwoli na uzyskanie najwyższej ceny podczas przetargu.

  Rada i Zarząd Miasta przed podjęciem sprzedaży działek budowlanych na Starówce, muszą rozwiązać cztery problemy:

 1. Przywrócenie historycznych nazw ulic i placów na Starym Mieście.
( np. ulica Głogowska, plac Ratuszowy )

 2. Przeniesienie na górne miasto pomnika, który stał się symbolem zastoju gospodarczego.
( Ogłoszenie konkursu na nowy pomnik i jego lokalizację. )

 3. Przeniesienie ze strefy zabudowy kamieniczek gazociągu ø 225 mm oraz magistrali wodociągu ø 350 mm pod jezdnię ulicy Karola Marksa. (koszt  ~ 1 mln zł ).

 4. Przejęcie pasa drogi krajowej na Starówce i umożliwienie w tym miejscu odbudowy kamieniczek. Cel ten wymaga podjęcia przez Burmistrza twardych negocjacji z GDDKiA w Zielonej Górze oraz wypracowania wspólnej ze Starostwem strategii budowy obwodnic miasta i dynamicznego promowania jej na forum Województwa Lubuskiego.

 

Zarząd Naszego miasta od 24 lat unikał rozwiązania tych podstawowych problemów. Powiedziałbym że systematyczne je nawarstwiał. Miasto Gubin postrzega Nas jako ludzi zagubionych w dziejach postępu gospodarczego oraz przemian społecznych.

Rada Powiatu Krośnieńskiego wykazuje dużą niestabilność od czasu jej powołania. Przysłowie ludowe  mówi , że lepiej z mądrym zgubić jak z głupim znaleźć. Ta myśl przewodnia z czasem doprowadzi do rozpadu powiatu krośnieńskiego.

 

8e<br /><br />

 

 

  Pierwsza moja próba podjęcia odbudowy Starego Miasta miała miejsce w 2010 roku.Znalazłem developera gotowego podjąć się inwestycji na Starówce. Przygotowałem koncepcję. Opracowałem zabudowę historyczną dla tego kwartału. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze zażądał opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dolnego miasta. Minęły 3 lata. Dzisiaj mamy coraz większy kryzys gospodarczy i zahamowanie inwestycji. Inwestorzy przyjdą do Nas, jak rozpoczniemy odbudowę kamieniczek na Starym Mieście.

 

8g<br /><br />

 

8h<br /><br />

 

8i<br /><br />

 

8j<br /><br />

 

8k<br /><br />

 

8l<br /><br />

 

8m<br /><br />

 

8n<br /><br />

 

9a<br /><br />

 

9b<br /><br />

 

9c<br /><br />

 

9d<br /><br />

 

9e<br /><br />

 

9f<br /><br />

 

9g<br /><br />

 

9h<br /><br />

 

9i<br /><br />

 

9j<br /><br />

 

9k<br /><br />

  Krosno  Odrzańskie jest jedynym miastem w Polsce, które nie podjęło odbudowy Starówki, wręcz niszczyło i rozbierało ją, bez wykonania inwentaryzacji architektonicznej. Ten proceder trwał do momentu powołania Urzędu Konserwatora Zabytków. Na dzień dzisiejszy nie mamy odbudowanej ani jednej kamieniczki, zgodnie z dokumentacją historyczną!!!!!!!

szkic 1szkic 2

 

Uwagi do projektu planu.

Przedstawiony projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim z należytą starannością odtwarza zniszczoną zabudowę historyczną. (Wizualizacja proponowanej zabudowy dla kwartałów 1, 2, 3, 6, 10).

W opracowaniu należy uwzględnić istotne problemy, które zaistnieją podczas realizacji tego przedsięwzięcia, a mianowicie :

1.  Problem konieczności przeniesienia magistrali wodociągowej Ø 300 mm oraz sieci gazowej Ø 225 mm z terenu zabudowy kamienic w jezdnię ulicy K. Marksa. (koszt ~ 2 mln zł) Przeniesienie tych instalacji jest zbędnym kosztem dla Urzędu Miasta i niepotrzebnym obciążeniem dla podatników. Należy cofnąć linię zabudowy kamieniczek poza wymienione instalacje w głąb kwartału, tak aby teren wykorzystać na miejsca parkingowe.

2.  Problem budowy miejsc parkingowych w ilości 50 stanowisk na każde 1000 m2 powierzchni, przy zabudowie handlowo usługowo mieszkalnej dla budynków. Razem dla kwartałów (1, 9, 10) powierzchnia wyniesie ~10000 m2, co wymaga zapewnienia 500 miejsc parkingowych. Piwnice są terenem zalewowym i ta alternatywa dla parkingów jest wykluczona. Konieczne jest wprowadzenie miejsc parkingowych przy ulicach K.Marksa i Żymierskiego.

3.  Przedstawiony projekt planu nie przewiduje dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla funkcji handlowo usługowo mieszkalnej, a zatem może to być funkcja wyłączne mieszkalna, bez możliwości posiadania garażu w domku o zabudowie szeregowej, oraz braku miejsca parkingowego przed budynkiem. Teren wewnątrz kwartału przeznaczony będzie z pewnością na strefę wypoczynku i ciszy oraz dojazd karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych. Kto kupi mieszkanie na takim osiedlu ? Krosno Odrzańskie jest miastem emerytów wojskowych oraz urzędników urzędów powiatowych. Ilość mieszkańców zameldowanych z roku na rok się zmniejsza. Gospodarczy upadek miasta jest mocno widoczny na tle miast sąsiednich. Gubin jako miasto wcielone do naszego powiatu jest poważnie zaniepokojone tym faktem. Nieustające konflikty Rady Powiatu są dowodem na ten stan rzeczy. Grozi nam rozpad powiatu na korzyść rozwijającego się gospodarczo Lubska a co za tym idzie dalszy upadek miasta.

4.  Według dzisiejszych standardów Starówka musi mieć zapewnioną bezpieczną komunikację pieszą pomiędzy budynkami. Proponowany projekt planu dyskwalifikuje się z powodu niespełnienia tego warunku. Konieczne jest więc wprowadzenie dodatkowych uliczek równoległych do ulic K. Marksa i Żymierskiego. Mogą to być odkryte uliczki jako deptak lub zadaszone z pełnym przeszkleniem jako galerie, gwarantujące wysoki standard usług w okresie jesienno zimowym. Jestem przekonany,że Wojewódzki Konserwator Zabytków przychylnie oceni moje rozważania, rozumiejąc potrzebę sytuacji. Proponowane przeze mnie rozwiązanie urbanistyczne wyjdzie na przeciw potrzebom rynku nieruchomości i zagwarantuje pomyślność inwestycji obniżając ryzyko jej niepowodzenia.

5.  Wprowadzenie uliczek pozwoli na znaczne zwiększenie powierzchni zabudowy budynków oraz ceny sprzedaży działek budowlanych o ~100 %. Uwarunkowania te zapewnią gwarancję powodzenia ekonomicznego inwestycji w okresie obecnego kryzysu gospodarczego.

6.  Odbudowa kwartałów przyległych do drogi krajowej będzie utrudniona i z powodu jej obecności mamy mocno ograniczone możliwości działania. Należy podjąć negocjacje Burmistrza z GDDKiA w Zielonej Górze, aby wymusić budowę obwodnicy dla miasta z ustaleniem końcowego terminu jej realizacji. Podczas negocjacji niezbędne będzie wsparcie mieszkańców w postaci blokady ulic w godzinach szczytu. Starówka to strefa ciszy wyłączona z szybkiego ruchu drogowego, a jak zbudować strefę ciszy na „środku autostrady”.

7.  Odbudowa kwartału 6-tego będzie zablokowana, gdyż plac Wolności był zalany podczas powodzi w 1997 roku i potencjalni inwestorzy wiedzą, że jest terenem zalewowym. Konieczne jest w tym przypadku pełne zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta lub podniesienie placu Wolności minimum o ~ 0,7 m.

8.  Podczas obchodów dni Krosna Odrzańskiego w tym roku zauważyłem, że aby impreza mogła rozwijać się prawidłowo w latach następnych, konieczne jest zabezpieczenie większej powierzchni przy porcie odrzańskim. Teren PKS-u zostanie zabudowany i z czasem będzie niedostępny. Konieczne zatem jest przedłużenie ulicy Słonecznej do stadionu wzdłuż nabrzeża i dalej do samego końca nasypu. Niezbędne jest również podniesienie ulicy Słonecznej do poziomu ulicy 22 Lipca (43,5 m npm), gdyż obecnie stanowi ona teren zalewowy i jest jedyną przyczyną zaniechania budowy kamienic przez właścicieli działek przy ul. Słonecznej. Podniesienie poziomu ulicy do rzędnej 43,5 npm ograniczy napływ fali powodziowej na Starówkę od strony portu i będzie ona stanowiła naturalny wał przeciwpowodziowy.

 

Odbudowa Krośnieńskiej Starówki jest opóźniona co najmniej o 30 lat i realizacja jej będzie bardzo utrudniona z powodu silnej konkurencji markowych sieci handlowych oraz narastającego kryzysu gospodarczego. Przedsięwzięcie to powiedzie się o ile :

1.  Uwzględnimy wyżej opisane problemy techniczne i ekonomiczne.

2.  Wspólnymi siłami wymusimy budowę obwodnicy miasta dla drogi krajowej, która jest dzisiaj bezwzględnym okupantem, blokującym rozwój urbanistyczny miasta.

3.  Zapewnimy niepowtarzalność i użyteczność budowanego kompleksu w skali regionu Polski. Taki efekt może zagwarantować jedynie Zalew Lubuski, który spowoduje że Starówka będzie „Wenecją Północy” i perłą Ziemi Lubuskiej.

4.  Działając w pełnej integracji i z determinacją dla wspólnego celu, stworzymy bezpieczne warunki dla lokowania kapitału w Nasze przedsięwzięcie.

Proponowane przeze mnie rozwiązania załączam w postaci szkiców nr 1 i 2, na podkładzie geodezyjnym.

 

Z wyrazami szacunku

                                     inż. Jerzy Celecki