INICJATYWA OBYWATELSKA

lokalizacji obwodnicy

dla miasta

Krosno Odrzańskie

elektrowni Dychów

i

Bobrowic

 

Kwiecień 2011 r.

 

obwodnica-1

plansza 22

mapa2b1

 

mapa4aa2

plansza 21

mapa5aa

 

Opis lokalizacji obwodnicy

 

W poniższym opracowaniu proponuję rozwiązanie problemów kołowego ruchu drogowego dla miasta Krosna Odrzańskiego oraz jego okolic na okres najbliższych 100 – 150 lat.

Proponowana koncepcja uwzględnia:

 • komunikację drogową w prostych odcinkach,

 • minimalne spadki drogi możliwe do uzyskania w istniejącej rzeźbie terenu,

 • wykorzystanie naturalnych lub sztucznych wąwozów dla obniżenia hałasu,

 • przebieg trasy poza terenem zabudowanym,

 • ochronę środowiska naturalnego,

 • wykorzystanie zlikwidowanej linii kolejowej 4,0 km (Krosno Odrz. – Lubsko),

 • ograniczenie do minimum długości trasy obwodnicy na terenie zalewowym,

 • likwidację objazdu zapory wodnej elektrowni Dychów dla pojazdów ciężarowych,

 • zwiększenie atrakcyjności istniejących i nowych terenów inwestycyjnych.

Elementami składowymi ściśle powiązanymi ze sobą są :

1 Obwodnica zachodnia miasta Krosno Odrzańskie ~ 9,6 km
2 Obwodnica północna miasta Krosno Odrzańskie ~ 8,0 km
3 Obwodnica elektrowni wodnej Dychów ~ 2,4 km
4 Obwodnica Bobrowic ~ 6,2 km
RAZEM ~ 2 6,2 km

 

Ad 1. Odcinki składowe obwodnicy zachodniej ~ 9,6 km,

Osiecznica rondo Marcinowice ~ 0,9 km
rondo Marcinowice most na Odrze ~ 0,6 km
most na Odrze ~ 0,9 km
most na Odrze wiadukt kolejowy ~ 3,2 km
wiadukt kolejowy rondo Brzózka ~ 4,0 km

 

Ad 2. Odcinki składowe obwodnicy północnej ~ 8,0 km,

rondo Marcinowice rondo Bielów ~ 2,0 km
rondo Bielów rondo Bytnica ~ 2,5 km
rondo Bytnica rondo Gostchorze ~ 3,5 km

 

Ad 3. Budowa obwodnicy elektrowni Dychów ~ 2,4 km,

Ad 4. Budowa obwodnicy Bobrowic ~ 6,2 km.

 

Ad. 1. Trasa zachodniej obwodnicy miasta

Odcinek: Osiecznica – rondo Marcinowice, ulokowany w naturalnym wąwozie o stosunkowo łagodnym spadku terenu 2,93 %, ograniczy uciążliwości, które niesie obecny podjazd 5,0 % spadku (500 m stromej drogi na wzniesieniu, bez ekranu akustycznego). Obecny odcinek drogi, proponuję wyłączyć z ruchu drogowego i przeznaczyć po modernizacji dla młodzieży np. do jazdy na rowerach, deskorolkach.

Odcinek: rondo Marcinowice – most na Odrze. Możliwy jest do uzyskania minimalny spadek jezdni 1,63 %, dzięki lokalizacji ronda Marcinowice na rzędnej 75,0 m n. p. m. Przebieg trasy w sztucznym wąwozie obniży emisję hałasu do minimum. Budowa wiaduktu na ulicy Suchowo pozwoli na zachowanie ciągłości istniejącej ulicy. Migracja dzikich zwierząt na tym odcinku nie istnieje.

Odcinek: most na rzece Odrze, powinien realizować potrzeby mieszkańców przez okres jego żywotności, czyli co najmniej przez najbliższe100 lat.

Będzie odbywał się ruch pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, rowerów oraz ruch pieszych. Możliwy do uzyskania jest spadek jezdni 1,63%.

Projektując szerokość jezdni, należy uwzględnić wzrost natężenia ruchu jaki nastąpi w okresie jego funkcjonowania, w tym pojazdów samochodowych ciężarowych o wysokim tonażu ładowności. Konstrukcja mostu powinna maksymalnie ograniczyć uciążliwy hałas, emitowany przez jadące pojazdy.

Nowy most powinien przejąć 60 – 80 % jadących pojazdów, w tym wszystkie ciężarowe wysokotonażowe. W związku z planowaną odbudową starego miasta w Krośnie Odrzańskim, ruch tych pojazdów powinien być skierowany na nowy most.

Odcinek: most na Odrze – wiadukt kolejowy, powinien posiadać ekran akustyczny od strony wsi Strumienno oraz przejścia dla dzikiej zwierzyny (dziki, sarny, jelenie, inne). Uwzględniając stan techniczny wału przeciwpowodziowego na odcinku lewobrzeżnym Odry, poniżej ujścia rzeki Bóbr, sugeruję wykonanie nasypu drogowego na poziomie ~46,0 m n. p. m, na odcinku od mostu do toru kolejowego. W przypadku wystąpienia wody 1000-letniej na Odrze w najbliższym okresie, co jest bardzo prawdopodobne obserwując anomalia pogodowe, wystąpi przerwanie wałów na wielu odcinkach Odry. W sytuacji tej jedynym miejscem łączącym prawy i lewy brzeg Odry na odcinku odSłubic do Głogowa i gwarantującym swobodny przejazd będzie proponowana obwodnica. Odcinek drogi biegnącej od mostu na Odrze przez stare miasto do Połupina będzie wyłączony z ruchu przy rzędnej wody ~43,5 m n. p. m. Powódź w 1997 roku w Krośnie Odrzańskim miała rzędną ~42,5 m n. p. m.

Odcinek: wiadukt kolejowy – rondo Brzózka proponuję umieścić w miejscu dawnej trakcji kolejowej Krosno Odrz. – Lubsko. Istniejący spadek terenu jest minimalny (0,42 %, 0,21 %, 0,07 %), podłoże w większości piaszczyste, suche. Teren powyżej 49,0 m n. p. m, nie jest zagrożony powodzią. Wymaga poszerzenia powierzchni do potrzeb drogi krajowej. Uzgodnienia dotyczące przejęcia gruntów są konieczne jedynie z dwoma właścicielami: PKP oraz Lasami Państwowymi. Niezbędne są przejścia dla dzikiej zwierzyny oraz ekran akustyczny od strony wsi Raduszec Nowy.

Ad 2. Trasa północnej obwodnicy miasta

 

Odcinek: rondo Marcinowice – rondo Bielów, poziomy na całej długości (75,0 m n. p. m). Umiejscowiony jest częściowo w sztucznym wąwozie. Przejścia dla dzikich zwierząt powinny być wkomponowane w miejscach „naturalnych ciągów”.

Odcinek: rondo Bielów – rondo Bytnica, poziomy (75,0 m n. p. m) na długości 1350m oraz 1,6 % spadku drogi na długości 1100 m. Umiejscowiony częściowo w sztucznym wąwozie.

Odcinek: rondo Bytnica – rondo Gostchorze, o spadku 0,14 % drogi na całej długości Przejścia dla dzikich zwierząt powinny być wkomponowane w miejscach „naturalnych ciągów”.

Ad 3. Trasa obwodnicy elektrowni Dychów,

Odcinek: „rondo Dychów” – „rondo Brzózka”, rozwiąże problem komunikacji transportu ciężkiego, ograniczonego z powodu konstrukcji hydrotechnicznej zapory. Znacznie skróci drogę i czas objazdu dla pojazdów jadących z kierunku Lubska.

Ad 4. Trasa obwodnicy Bobrowic,

Odcinek: „rondo Dychów” – Bobrowice, rozwiąże problem komunikacji tranzytowej z Lubska do Krosna Odrzańskiego. Nie zrealizowany projekt, wykonany był w roku 1980.

 

Ronda

 

Rondo Marcinowice (75,0 m n. p. m), pozwoli na powiązanie drogowych ciągów komunikacyjnych ze Słubic i Świebodzina oraz Lubska, Gubina i Zielonej Góry. Wiąże też miasto z zewnętrzną komunikacją drogową od strony zachodniej. Jego lokalizacja w naturalnym obniżeniu terenu, zmniejszy poziom hałasu emitowany do otoczenia. Rzędna 75,0 m n. p. m daje duże obniżenie, niezbędne dla zminimalizowania różnicy poziomu z odcinkiem drogi na lewym brzegu Odry. Moim zdaniem, poziom jej jest właściwy dla połączenia z odcinkiem obwodnicy północnej miasta. Obecny wjazd do miasta to 87,5 m n. p. m. Przyłączenie drogi gminnej do ronda, pozwoli na prawidłowy rozwój gospodarczy tego sektora. Droga gminna uzbrojona jest w miejską sieć wodociągową i sieć gazową. Teren uzbrojony jest w linię SN.

Rondo Brzózka (55,0 m n. p. m), daje czytelny układ komunikacyjny i pozwoli na szybkie zagospodarowanie istniejących, przyległych terenów inwestycyjnych, atrakcyjnych wówczas dla inwestorów.

Rondo Gostchorze (52,5 m n. p. m), wiąże miasto z zewnętrzną komunikacją drogową od strony wschodniej. Teren rolny otaczający rondo, przynależny do wsi Gostchorze, jest 5 i 6 klasy. Daje to możliwość przeznaczenia tego terenu w przyszłych dziesięcioleciach na potrzeby budowy osiedla mieszkaniowego lub strefy przemysłowej.

Rondo Bytnica (57,5 m n. p. m), pozwoli na łatwy i nieuciążliwy dojazd do strefy przemysłowej, intensywnie przygotowywanej przez władze miasta. Poziom posadowienia możliwy jest na poziomie istniejącej drogi do Bytnicy.

Rondo Bielów (75,0 m n. p. m), wiąże miasto z zewnętrzną komunikacją od strony północnej. Przyczyni się do stabilnego rozwoju osiedla przy ulicy Metalowców.

Pomiar czasu i długości przejazdu. ( GPS)

Długość odcinka drogi istniejącej:

rondo Dąbie „rondo Marcinowice” 9,3 km
„rondo Brzózka” rondo Dąbie 7,5 km
„rondo Brzózka” „rondo Marcinowice” 12,8 km
„rondo Brzózka” „rondo Gostchorze” 13,7 km
„rondo Gostchorze” rondo Dąbie 10,1 km
„rondo Gostchorze” „rondo Marcinowice” 7,7 km
„rondo Dychów” „rondo Brzózka” 3,6 km
„rondo Dychów” „rondo Marcinowice” 13,6 km
„rondo Dychów” „rondo Gostchorze 14,5 km
„rondo Dychów” Bobrowice 5,0 km (samochody ciężarowe)
Bobrowice rondo Dąbie 15,4 km (samochody ciężarowe)
Bobrowice „rondo Brzózka” 22,9 km (samochody ciężarowe)

 

Czas przejazdu odcinka drogi istniejącej:

„rondo Brzózka” rondo Dąbie 5,5 min
„rondo Brzózka” „rondo Marcinowice” 16,5 min
„rondo Brzózka” „rondo Gostchorze” 17,0 min
„rondo Gostchorze” rondo Dąbie 13,0 min
„rondo Gostchorze” „rondo Marcinowice” 10,0 min
„rondo Dychów” „rondo Brzózka” 4,0 min
„rondo Dychów” „rondo Marcinowice” 15,5 min
„rondo Dychów” „rondo Gostchorze” 17,5 min
„rondo Dychów” Bobrowice 5,5 min (samochody ciężarowe)
Bobrowice rondo Dąbie 14,5 min (samochody ciężarowe)
„rondo Marcinowice” rondo Dąbie ~ 14,9 minuty

 

 

w godzinach nasilenia ruchu, przestrzegając przepisy ruchu drogowego czas przejazdu „rondo Marcinowice” – rondo Dąbie wynosi:

30.08.2010 godz. 16.00 13,5 minuty
30.08.2010 godz. 12.00 14,0 minuty
30.08.2010 godz. 13.00 14,5 minuty
30.08.2010 godz. 14.00 16,5 minuty (zamknięty przejazd kolejowy)
1.08.2010 godz. 15.00 16,0 minut
średnio ~14,9 minuty

 

Obliczenia matematyczne

Droga przejazdu obwodnicą:

Odcinek: Bobrowice – „rondo Brzózka” – 7,4 km (samochody ciężarowe)

2,4 km + 5,0 km = 7,4 km

Odcinek: „rondo Dychów” – „rondo Brzózka” – 2,4 km

Odcinek: „rondo Dychów – „rondo Marcinowice” – 11,1 km

2,4 km + 8,7 km = 11,1 km

Odcinek: „rondo Dychów – „rondo Gostchorze” – 19,1 km

2,4 km + 8,7 km + 8,0 km = 19,1 km

Odcinek: obwodnicy skraca drogę objazdu elektrowni Dychów dla samochodów ciężarowych do Gubina o – 15,5 km

22,9 km – 7,4 km = 15,5 km

Odcinek: obwodnicy skraca drogę objazdu elektrowni Dychów dla samochodów osobowych do Gubina o – 1,2 km

3,6 km – 2,4 km = 1,2 km

Odcinek: obwodnicy skraca drogę objazdu elektrowni Dychów dla samochodów ciężarowych do Słubic o – 8,6 km

(15,4 + 9,3) km – (5,0 + 11,1) km = 8,6 km

Odcinek: obwodnicy skraca drogę objazdu elektrowni Dychów dla samochodów osobowych do Słubic o – 2,5 km

13,6 km – 11,1 km = 2,5 km

Odcinek: obwodnicy zachodniej, wydłuża drogę objazdu miasta Krosno Odrzańskie z kierunku Słubic do Zielonej Góry o – 6,9 km

8,7 km + 7,5 km = 16,2 km

16,2 km – 9,3 km = 6,9 km

Odcinek: obwodnicy zachodniej, skraca drogę objazdu miasta Krosno Odrzańskie

z kierunku Słubic do Gubina o – 4,1 km

12,8 km – 8,7 km = 4,1 km

Odcinek: „rondo Gostchorze” – rondo Dąbie – 24,2 km

8,0 km + 8,7 km + 7,5 km = 24,2 km

Proponowany odcinek obwodnicy północnej i zachodniej wydłuża drogę objazdu miasta z kierunku Świebodzina do Zielonej Góry o –14,1 km

23,9 km – 9,8 km = 14,1 km

Proponowany odcinek obwodnicy północnej i zachodniej wydłuża drogę objazdu miasta z kierunku Świebodzina do Gubina o – 3,0 km

(8,7 + 7,7) km – 13,4 km = 3,0 km

 

Czas przejazdu obwodnicą:

Czas przejazdu obwodnicą zachodnią: „rondo Marcinowice – rondo Brzózka”

8,7 km x ~80 km/godz = ~ 6,5 minuty

Czas przejazdu obwodnicą południową: „rondo Brzózka”– rondo Dąbie

z prędkością ~80 km/godz wynosi 5,5 minuty.

Czas przejazdu obwodnicą zachodnią i południową miasta: 12,0 minut.

5,5 min. + 6,5 min. = 12,0 min.

Czas przejazdu obwodnicą północną miasta: 6,0 minut.

8,0 km x 80 km/godz. = 6,0 minut

Czas przejazdu obwodnicą elektrowni Dychów z prędk. ~80 km/godz wynosi 2,0 min.

Czas przejazdu ze Słubic do Zielonej Góry, będzie krótszy o ~ 2,9 minuty.

14,9 min. – 12,0 min. = ~ 2,9 minuty

Czas przejazdu ze Słubic do Świebodzina będzie krótszy o ~ 4,0 minuty.

10,0 min. – 6,0 min. = 4,0 minuty

Czas przejazdu ze Słubic do Gubina będzie krótszy o ~ 10,0 minut.

16,5 min. – 6,5 min. = 10,0 minut

Czas przejazdu ze Świebodzina do Zielonej Góry będzie dłuższy o ~ 5,0 minut.

(6,0 + 5,5 + 6,5)min – 13,0 min = 5,0 minut

Czas przejazdu samochodów ciężarowych po wybudowaniu obwodnicy elektrowni wodnej Dychów, w kierunku Gubina, będzie krótszy o ~ 12,5 minuty.

(14,5 + 5,5)min – (5,5 + 2,0)min = 12,5 minuty

Czas przejazdu samochodów osobowych po wybudowaniu obwodnicy elektrowni wodnej Dychów, w kierunku Gubina, będzie krótszy o ~ 2,0 minuty.

4,0 min – 2,0 min = 2,0 minuty

Czas przejazdu samochodów ciężarowych po wybudowaniu obwodnicy elektrowni wodnej Dychów, w kierunku Słubic, będzie krótszy o ~ 15,4 minuty.

(14,5 + 14,9)min – (5,5 + 6,5 + 2,0)min = 15,4 minuty

Czas przejazdu samochodów osobowych po wybudowaniu obwodnicy elektrowni wodnej Dychów, w kierunku Słubic, będzie krótszy o ~ 7,0 minut.

15,5 min – (6,5 + 2,0)min = 7,0 minut

Czas przejazdu samochodów ciężarowych, po wybudowaniu obwodnicy elektrowni wodnej Dychów, w kierunku Świebodzina, będzie krótszy o ~ 7,5 minuty.

(14,5 + 13,0)min – (5,5 + 2,0 + 6,5 + 6,0)min = 7,5 minuty

Czas przejazdu samochodów osobowych, po wybudowaniu obwodnicy elektrowni wodnej Dychów, w kierunku Świebodzina, będzie krótszy o ~ 3,0 minuty.

17,5 min – (2,0 +6,5 + 6,0)min = 3,0 minuty

Czas przejazdu z Gubina do Świebodzina będzie krótszy o ~ 4,5 minuty.

17,0 min – (6,5 + 6,0) min = 4,5 minuty

 

Po wybudowaniu obwodnic czas przejazdu:

skróci się

ze Słubic do Zielonej Góry 2,9 minuty
ze Słubic do Świebodzina 4,0 minuty
ze Słubic do Lubska 15,4 minuty (samochody ciężarowe)
ze Słubic do Lubska 7,0 minut (samochody osobowe)
ze Słubic do Gubina 10,0 minut
ze Świebodzina do Gubina 4,5 minuty
z Lubska do Świebodzina 7,5 minuty (samochody ciężarowe)
z Lubska do Świebodzina 3,0 minuty (samochody osobowe)
z Lubska do Gubina 12,5 minuty (samochody ciężarowe)
z Lubska do Gubina 2,0 minuty (samochody osobowe)

 

wydłuży się

– ze Świebodzina do Zielonej Góry – 5,0 minut

 

Po wybudowaniu obwodnic droga objazdu:

skróci się

ze Słubic do Gubina 4,1 km
z Lubska do Słubic 8,6 km (samochody ciężarowe)
z Lubska do Słubic 2,5 km (samochody osobowe)
z Lubska do Gubina 15,5 km (samochody ciężarowe)
z Lubska do Gubina 1,2 km (samochody osobowe)

 

wydłuży się

z Zielonej Góry do Słubic 6,9 km
z Zielonej Góry do Świebodzina 14,1 km
ze Słubic do Świebodzina 0,3 km
ze Świebodzina do Gubina 3,0 km

Linia kolejowa oraz droga łącząca Połupin z Krosnem Odrzańskim, wybudowana została w roku ~1860. Istniejący układ komunikacyjny, uwzględniający przeprawę na Odrze, ostatecznie zaprojektowany został w roku 1892-93 (Plan der Stadt KROSSEN) i wykonany w 1905 roku. Daje to okres ~150 lat eksploatacji.

Rozwój komunikacji samochodowej w międzyczasie doprowadził do zwiększenia natężenia ruchu pojazdów ~1.000 krotnie. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest krytyczna. Proces ten będzie narastał w przyszłych dziesięcioleciach. Istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązań inżynierskich, które pozwolą na płynne funkcjonowanie komunikacji samochodowej w przyszłości, nie zakłócając życia mieszkańców miasta tak uciążliwie jak obecnie. Na rozwiązania połowiczne nie ma miejsca, gdyż generują wysokie koszty i nie rozwiązują zasadniczych problemów.

Miasto Krosno Odrzańskie nie może dłużej funkcjonować bez systemu obwodnic. Mam tu na myśli:

 • stagnację gospodarczą miasta,

 • brak dojazdu do strefy gospodarczej,

 • małą atrakcyjność terenów inwestycyjnych,

 • potrzebę usunięcia drogi krajowej ze starego miasta,

 • blokadę odbudowy starego miasta,

 • odciążenie istniejącego mostu o 60 – 80 %,

 • zdecydowane ograniczenie emisji hałasu i spalin w mieście,

 • likwidację zagrożenia katastrofą budowlaną na zaporze wodnej w elektr. Dychów,

 • skrócenie czasu przejazdu pojazdów tranzytowych przez miasto.

Dotychczasowe koncepcje budowy obwodnicy miasta nie zostały entuzjastycznie przyjęte przez decydentów finansowych, ze zrozumiałych dla mnie względów. Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania wyczerpują oczekiwania co do wizji inżynierskiej oraz emitowanych przez nią kosztów budowy.

Opracował:

inż. Jerzy Celecki

mieszkaniec Krosna Odrzańskiego

 

plansza 20

obw pn

 

 

obw zach